M&E2560

10 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 907
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (ลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ)เชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ จ.สมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในกลุ่มวัยทำงาน ระดับจังหวัดและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น