15 มิ.ย.60 เวลา 13.00-16.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุขณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด จ.สกลนคร

15 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 683
วันที่ 15 มิ.ย. 60 เวลา13.00-16.30 น.
สำนักโรคไม่ติดต่อ นำโดยคุณนิพา ศรีช้าง, คุณสุชาดา เกิดมงคลการ และคณะ

และคุณแพรพรรณ ภูริบัญชา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีและคณะ ,
ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด จ.สกลนคร
แผ่นพับ การพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุ
ป้องกันได้ด้วยการประเมินและจัดการความเสี่ยง


การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ


การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและเจ็บป่วยที่สำคัญของผู้สูงอายุ

ซึ่งแต่ละปีมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 800 คนต่อปี
สาเหตุจากตัวผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย “พื้นลื่น พื้นต่างระดับ ขาดราวจับ
แสงสว่างไม่เพียงพอ” สามารถป้องกันได้โดย “ผู้สูงอายุควรฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม แก้ไขจุดเสี่ยงในบ้าน และเลือกรองเท้าให้เหมาะสม…”

แสดงความคิดเห็น