15 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

15 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,389
วันที่ 15 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักโรคไม่ติดต่อ นำโดยคุณนิพา ศรีช้าง, คุณสุชาดา เกิดมงคลการ และคณะ

และคุณแพรพรรณ ภูริบัญชา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีและคณะ ,
และผู้รับผิดชอบ..จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข
ณ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

แผ่นพับ การพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุ
ป้องกันได้ด้วยการประเมินและจัดการความเสี่ยงคลิปวิดิโอ "การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ"


แสดงความคิดเห็น