สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

12 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 951
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560
สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธาน
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการนำเสนอข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ที่ได้จากโปรแกรมการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ต่อศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแสดงความคิดเห็น