ประชุมคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม

3 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 976
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ครั้งที่ 1
โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
และนพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแสดงความคิดเห็น