ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

8 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,609
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ในโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนำกล่าวเจตนารมณ์
และท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และบุคลากรกรมควบคุมโรค


แสดงความคิดเห็น