การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,399
การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุม Blueberry ชั้น 3
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ปากเกร็ด นนทบุรี

เอกสารประกอบการประชุม

สาระดีฉบับอย่อPMQA+PMS
พญ.จุรีพร คงประเสริฐ : รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


หลักเกณฑ์ PMS ประจำปี 2561
นางนิตยา พันธุเวทย์ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร


PMS Online ประจำปี 2561
นายชิต หัสชัย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ความสำคัญของ KPI
นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


คุณธรรมโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์

การบริหารองค์กรให้องค์กรมีความสุขในยุค 4.
นพ.ดิเรก ขำแป้น : ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


การทบทวนลักษณะองค์กร NCD
นางนิตยา พันธุเวทย์ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร


การประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ตามเกณฑ์ FL2.0และแผนปิดช่องว่าง (GAP)รายหมวด
นายจำเริญ บุญยรังษี : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


มาตรการลดใช้พลังงาน
นางสาวศศภัสส์ โกมล : รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


การพัฒนาบุคลากร
นางจริยา ส่งเสียง : นักทรัพยากรบุคคล


คู่มือการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
(Performance Management System : PMS Online)

แสดงความคิดเห็น