ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ทำงานวิจัยจากงานประจำ" ครั้งที่ 3

9 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,419
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทำงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to research: R2R)” ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค


การเขียนโครงร่างงานวิจัย
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น