ประชุมนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

14 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,136
วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมนิเทศงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของหน่วยงานภายใต้การกำกับของ นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมินผล นิเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย คำรับรองปฏิบัติราชการ การลดโรคและภัยสุขภาพและแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน
รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
แสดงความคิดเห็น