ประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 6 เรื่อง การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการและผุ้รับผิดชอบ SOP

26 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,384
26 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

จัดประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 6 เรื่อง การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ SOP
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
โดยมี นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ (รองผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ) เป็นประธาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
**************
แสดงความคิดเห็น