ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์กรด้านความสุขในการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัย (ครั้งที่ 2)

21 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,214
วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์กรด้านความสุขในการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัย (ครั้งที่ 2)
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
เป็นผู้บรรยายเรื่อง "คนสำราญ งานสำเร็จ"
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดนนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานส่งผลให้เกิดความสุขในงานที่ได้ทำและเกิดความสำเร็จในการทำงาน
************

แสดงความคิดเห็น