กิจกรรมเรียนรู้ขององค์กร เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย"

15 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 815

15 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดกิจกรรมเรียนรู้ขององค์กร เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย"
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้บรรยาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยพึ่งปฏิบัติและยึดถือ
และเพื่อรับรู้ถึงกระบวนการในการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ
Download >>> เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่
https://drive.google.com/…/15VifnZxzPm6jj92qzQSan60dx…/view…

แสดงความคิดเห็น