ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"สุขภาวะองค์กรของสำนักโรคไม่ติดต่อ"

6 Mar, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,412
สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สุขภาวะองค์กรของสำนักโรคไม่ติดต่อ"

---------------------------------
โดยได้นิมนต์ พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) เทศนาในหัวข้อ "สุขภาวะองค์กร"นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรภายในสำนักโรคไม่ติดต่อได้แก่ นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ ให้ความรู้เรื่อง "ข้อปฏิบัติสำหรับชาว NCD"และ นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ให้ความรู้เรื่อง "การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล"มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดภาวะที่มีความสุข ปราศจากความทุกข์ในก
ารทำงาน ส่งเสริมเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยใช้แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยง
อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฎิบัติราชการได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เช่น ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นต้น

***************


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "สุขภาวะองค์กร"
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม


เรื่อง "ข้อปฏิบัติสำหรับชาว NCD"
โดย นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


เรื่อง "การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล"
โดย น.ส. จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร สำนักโรคไม่ติดต่อ

แสดงความคิดเห็น