ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ วินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

11 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 758
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ด้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ วินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์
**********************
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการกระทำซึ่งเป็นความผิดวินัย
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านวินัยและคุณธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในองค์กร
โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุจินต์ สิริอภัย นิติกร ระดับชำนาญการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นวิทยากรในวันนี้
ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่


แสดงความคิดเห็น