ประชุมการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยน”

5 Apr, 2018 จำนวนคนอ่าน 461
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประชุมการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยน”
วันที่ 5 เมษายน 2561ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 สถาบันราชประชาสมาสัย จ.นนทบุรี
------------------------------

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์/สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ดังนี้
.เรื่อง เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง
โดย ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเรื่อง เทคนิคการบริหารความเสี่ยง
โดย นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่


ดาวน์โหลด

uiJghp

แสดงความคิดเห็น