สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ในวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นและโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

4 Apr, 2018 จำนวนคนอ่าน 917


สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ในวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561
ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นและโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เพื่อตรวจเยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของสถานบริการสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น