กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning talk ครั้งที่ 4

7 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 2,066
สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Morning talk ครั้งที่ 4 เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
โดยมีบุคลากรภายในองค์กร นางนภัสวรรณ มาตลอย
เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่

ดาวน์โหลด

WkNUu7

แสดงความคิดเห็น