การประชุมหารือ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พศ.2560 - 2564)

8 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 810
สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมหารือ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี
โดยมีพญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แสดงความคิดเห็น