ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล Mapping Analysis ครั้งที่ 3

26 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,146
สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล Mapping Analysis ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม BI และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ไนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไผท สิงห์คำ และทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักโรคไม่ติดต่อ
เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้แสดงความคิดเห็น