ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 1/2561

16 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,494
วันที่ 16 กรกฏาคม 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ2560-2564) ครั้งที่1/2561
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
------------------------------โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้
พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าจากคณะทำงานประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ และพิจารณาการเตรียมการับการติดตามความก้าวหน้า
จากคณะทำงานด้านโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติ (UNIATF)
ดาวน์โหลดไฟล์การนำเสนอ

แสดงความคิดเห็น