ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานการลดและชะลอไตเสื่อม ร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่ง

23 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 969

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันไตภูมิราชนครินทร์

กรมควบคุมโรคและสถาบันไตภูมิราชนครนิทร์
กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
การลดและชะลอไตเสื่อม ร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่ง


โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานคณะกรรมการ สถาบันไตภูมิราชนครินทร์)
และ นพ.ชาตรี บานชื่น (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรคและสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ เป็นประธานและบรรยายในการประชุมครั้งนี้

โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและระบบบริการเพื่อลดและชะลอไตเสื่อม,พัฒนา
จัดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางในการป้องกัน และควบคุมโรคไตเรื้อรัง(CKD)
ขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ,วิเคราะห์ และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


แสดงความคิดเห็น