ประชุมจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1

28 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 508
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล กรมควบคุมโรค
---------------------------------------

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและให้บุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ
ได้มีส่วนร่วมและรับทราบทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อร่วมถึงเครือข่าย
ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น