อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับทีมสหวิชาชีพระดับ DHS รุ่นที่ 1

12 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 657

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับทีมสหวิชาชีพระดับ DHS รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 11- 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเบสเวริสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี
โดยมี พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

และในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้
แสดงความคิดเห็น