อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับทีมสหวิชาชีพ (โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน : Thai DPP Program)

13 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 657
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับทีมสหวิชาชีพ
เรื่อง โปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน.(Thai DPP program)
ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมเบสเวริสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี

โดยมี นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้แสดงความคิดเห็น