สำนักโรคไม่ติดต่อ โดย..กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

14 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,288


วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
จัดประชุมเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อขับเคลื่อนและขยายดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น