ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี

2 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 889

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 2/2562
ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีแพทย์หญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร์ เลขาธิการคณะกรรมการกลไกความร่วมมือประเทศไทย (CCM) กองทุนโลก
เป็นประธานการประชุม

แสดงความคิดเห็น