ประชุมคณะทำงานองค์กรสร้างสุข สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

4 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,661
ประชุมคณะทำงานองค์กรสร้างสุข สถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงานและการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และพัฒนาการสร้างสุขของบุคลากรในองค์กร รวมถึงพัฒนา
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
-----------------------------------แสดงความคิดเห็น