พิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 680
(8 มกราคม 2562)
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายใต้แนวคิด “สำนักโรคไม่ติดต่อโปร่งใส ร่วมต้านทุจริต”
และประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
นำโดย ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ (แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์) เป็นประธาน
ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ณ ลานหน้าลิฟต์ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค
----------------------------------แสดงความคิดเห็น