ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำเกณฑ์คัดเลือก NCD Clinic Plus Awards

3 May, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,102
3 พ.ค.62
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำเกณฑ์คัดเลือก Ncd Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
-----------------------------------ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน
โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประกวด Ncd Clinic Plus Award ปี 2562
ที่จัดขึ้นเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
และผลงานดีเด่นในระดับเขตเข้าร่วมประกวด ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562แสดงความคิดเห็น