ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม

24 May, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,027
วันที่ 23 พ.ค. 62
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม
ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค
-------------------------------------

รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ หาญณรงค์ สถาบันบำราศนราดูร และ Susan Dustin วิทยากรจิตอาสา เป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

แสดงความคิดเห็น