การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

14 Nov, 2022 จำนวนคนอ่าน 2,890
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
------------------------

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม
นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวรายงาน
พญ.จุรีพร คงประเสริฐ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ และ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
ดร.ภญ.ธนพันธ์ สุขสอาด กรรมการสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
และรศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำการสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
เพื่อให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนต่อไป


แสดงความคิดเห็น