ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

20 Dec, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,448
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยน รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
เรื่อง รูปแบบกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานภูวดลโมเดล “DM Remission”
ณ รพ.บางระกำ และรพ.สต.ดงโคกขาม จังหวัดพิษณุโลก
นำโดย นายเเพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
และนางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------


แสดงความคิดเห็น