การถอดบทเรียน เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)” และ“การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม”

10 Aug, 2017 จำนวนคนอ่าน 3,071

ผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
การถอดบทเรียน
เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คลินิก NCD คุณภาพ
(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)” และ
“การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม”

วีดีทัศน์ การดำเนินงาน NCD คลินิกคุณภาพ

Power Point NCD คลินิกคุณภาพ
จัดโดย..สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.thaincd.com
www.facebook.com/thaincd
http://www.opdcddc.org/th/thailand-public-service-award/overall-result/detail.php?id=393&pcid=65&pcpage=1

แสดงความคิดเห็น