Powerpoint การอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับทีมสหวิชาชีพ ระดับ DHS

17 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 15,125

เอกสารประกอบการประชุม
การอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับทีมสหวิชาชีพ ระดับ DHS
ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรีดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด(47.0MB)


การสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วย NCD
- ชีวรัตน์ ต่ายเกิด หัวหน้างานจิตเวช รพ.อินทร์บุรี
- จารุณี ปลายยอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (NCM-HT)


Motivationa Interviewing
MI for Medical adherence and Behavioral chang
การสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วย NCD
- นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต


แนวปฏิบัติการให้คาแนะนาแบบสั้น โปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
เพื่อสนับสนุนการควบคุมระดับน้าตาลในพลาสมา ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2


BA : BRIEF ADVICE
พะยอม ตัณฑจรรยา กลุ่มงานจิตเวช รพ.สุรินทร์


แนวปฏิบัติและโปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ

แบบบันทึกNCD​Role of Nurse Case Manager in running HBPM Clinic : KCMH Model
- นัยนา กาญจนพิบูลย์


แบบสำหรับอสม.ใช้บันทึกการวัดความดันฯคัดกรอง​

Understanging Blood Pressure ความดันโลหิตคืออะไร

เอ็นซีดี โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ พบ.


โครงการโปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน

Review Articles / บทความฟื้นฟูวิชาการ

METแบบสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

THAI DPPT

โปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน
- ผศ.ดร.วัลลา ตันนโยทัย
การจัดการอาหารลดเสี่ยงต่อ NCDs
- ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

แสดงความคิดเห็น