powerpoint ในเวทีการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI) “สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” วันที่ 2 ก.พ. 61 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 5,344

Download Powerpoint
เวทีขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (
DHS-RTI)
“สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


อภิปราย “ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขสู่ Thailand 4.0”

ด้านการจัดการข้อมูล
โดย ... นายแพทย์ไผท สิงห์คำ (สำนักโรคไม่ติดต่อ)
ด้านการบริหารจัดการ
โดย ... นายแพทย์วิฑูรย์ อนันกุล (รองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน)
ด้านการป้องกัน
โดย ... นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น (ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ)
ด้านการรักษา
โดย ... นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน)

อภิปราย “สานพลังเครือข่ายอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน”

การขับเคลื่อนระดับจังหวัด
โดย...นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
)

การขับเคลื่อนในเขตเมือง
โดย...นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ (สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต)

การดำเนินงานระดับชุมชน
โดย... นายแพทย์จิรายุทร์ พุทธรักษา (โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่)

การขับเคลื่อน RTI Team
โดย ... จ.อ.สถิตย์ ธรรมแสง (องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา จังหวัดกาฬสินธุ์)

สานพลังเครือข่ายอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
โดย... ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ สำนักโรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์ธนะพงษ์ จินวงษ์

แสดงความคิดเห็น