Powerpoint การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื่้อรังโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

26 Mar, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,171

Download Powerpoint
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2561
ณ รร.ทีเค พาเลซ โฮเทลแอนด์ คอนแวนชั่น กทม.

-------------------------

วันที่ 16 มกราคม 2561
นโยบาย ทิศทางลดโรคไม่ติดต่อเรืรอัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
โดย นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น : ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


ภาคึเครือข่ายภาคสาธารณสุขกับการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค
โดย แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ : รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


การดำเนินงานอำเถอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2560
ภายใจ้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
โดย สุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์


ธรรมนูญสุขภาพ และการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพในชุมชน ปี 2561
โดย เทศบาลต.อุโมงค์ จ.ลำพูน


การดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2561
โดย นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรควันที่ 17 มกราคม 2561

การสร้าง Health Literacy ในชุมชน
โดย นางวิมล โรมา : ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการขับเคลื่อน กรมอนามัย 4.0
เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


การบริหารจัดการ NCDs เทศบาลเมืองอ่างทอง
โดย
นางรุ่งทิวา มากอิ่ม : เทศบาลเมืองอ่างทอง

การบริหารจัดการ NCDs เทศบาลเมืองน่าน
องค์กรหัวใจดี
โดย นางบัวผา แก้วมงคล : เทศบาลเมืองน่าน

แสดงความคิดเห็น