ดาวน์โหลด Powerpoint ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2018 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดอนเมืองบอลลูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

25 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 8,582

Powerpoint
เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2018
“สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ”
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องดอนเมืองบอลลูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
กรุงเทพมหานคร


นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข
บรรยาย เรื่อง
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำของประเทศไทยในมุมมองระดับโลก

ร.อ.นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
บรรยาย เรื่อง
การบูรณาการงานป้องกันเด็กจมน้ำกับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน


นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บรรยายเรื่อง
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


แพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์
ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
บรรยาย เรื่อง
วิวัฒนาการของการป้องกันเด็กจมน้ำของประเทศไทยในเวทีโลก

นายรัฐกร ตามไธสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
ทีมผู้ก่อการดีตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
บรรยายเรื่อง
การสร้างทีมผู้ก่อการดีในพื้นที่ และ “1 ครัวเรือน 1 คอกกั้นเด็ก” ทำอย่างไรนายกวี ตันสุคตานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
บรรยายเรื่อง
การดำเนินงานสร้างทีมผู้ก่อการดีในพื้นที่เขตเมือง
นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
บรรยาย เรื่อง
การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่


file 1 File 2

นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมย์
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี
บรรยาย เรื่อง
การพิเคราะห์เหตุการณ์ตายของเด็กและสถานการณ์การจมน้ำ
แต่ไม่เสียชีวิตเพื่อนำไปสู่การป้องกันเด็กจมน้ำ


ดร.แสงโฉม ศิริพานิช
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
บรรยาย เรื่อง
ทิศทางการรายงานการสอบสวนการจมน้ำนางสุชาดา เกิดมงคลการ
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ

อภิปราย เรื่อง
บทเรียนของ 1 ทศวรรษกับการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
4 ปี กับการสร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)
และแนวทางการประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำปี 2562


ดูภาพบรรยากาศในเวทีสัมมนาฯ ได้ตาม link นี้ค่ะ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1610803265689977&type=1&l=eee52d030c

แสดงความคิดเห็น