Powerpoint การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

1 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,243


เอกสารประกอบประชุม
การประชุมi​เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค

ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง CBI NCD :
นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคถอดบทเรียนการดำเนินงาน CBI NCDs
นางรุ่งทิวา มากอิ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองอ่างทอง


แสดงความคิดเห็น