พัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "อาหารเพื่อสุขภาพ"

15 Aug, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,625
วันที่ 15 สิงหาคม 62
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
----------------------------------------------


มาให้การให้ความรู้เรื่อง เคล็ดลับการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของกองโรคไม่ติดต่อและเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรครวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า กรมควบคุมโรคได้เพิ่มความรอบรู้เรื่องการปรุงอาหาร
การเลือกรับประทานอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้รสหวานน้อย


แสดงความคิดเห็น