ความปลอดภัยในแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

3 Jul, 2020 จำนวนคนอ่าน 537

ช่วงหยุดยาวแบบนี้ ...แนะ! ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน
ดูแลเด็ก ระมัดระวังเด็กชวนกันไปเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้


แ ห ล่ ง น้ำ เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร
ยังพบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด

แสดงความคิดเห็น