แนวทางการคัดกรอง วินิจฉัย ดูแลรักษาและติดตามความดันโลหิตสูง สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีน COVID-19

22 Mar, 2021 จำนวนคนอ่าน 20,507
แนวทางการคัดกรอง วินิจฉัย ดูแลรักษาและติดตามความดันโลหิตสูง
สาหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19


โดย สมาคมความดันโลหิตสูง กับ กองโรคไม่ติดต่อ
--------------------


แสดงความคิดเห็น