คู่มือ E-Learinig หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิต (Update 13/01/2022)

13 Jan, 2022 จำนวนคนอ่าน 3,410

คู่มือ E-learning
“หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับพื้นฐาน)
Update 13/01/2022

-------------------------------
คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรฯ ระดับพื้นฐาน
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์
หลักสูตรฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
Citation: Division of Non Communicable Diseases. Department of Diseases Control.
Diabetes and Hypertension management training course (Basic Level). Edition 1.
Nonthaburi: Department of Disease Control (TH); 2021.
ดาวน์โหลด

E-Learningupdate65.pdf

แสดงความคิดเห็น