สรุปประเด็นคำถาม-ตอบ เกี่ยวกับตัวชี้วัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

21 Oct, 2022 จำนวนคนอ่าน 5,194
สรุปประเด็นคำถาม - ตอบ เกี่ยวกับตัวชี้วัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามคุณภาพบริการ
การดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ (DM-HT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Download PDF


แสดงความคิดเห็น