ประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มิ.ย.60

5 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,574
ประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI)

ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3 อาคาร 8 (ตึกราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค

สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3 อาคาร 8 (ตึกราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง คณะกรรมการจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครอุดรธานี เมืองพัทยา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI) ของแต่ละพื้นที่ และปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป รวมถึงแผนการดำเนินงานระยะสั้น 3 ปี


ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
http://www.thaincd.com/2016/mission5

ดาวน์โหลด

mission5

แสดงความคิดเห็น