ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

10 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,494
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรม The Banyan Leaf Resort สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

****************


เอกสารประกอบการบรรยาย

แผนงานควบคุมโรค 5ปี (พ.ศ. 2560-2564)สานักโรคไม่ติดต่อ
โดย : นพ.ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


ผลการสารวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสานักโรคไม่ติดต่อ
โดย:​นางนิตยา พันธุเวทย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร สานักโรคไม่ติดต่อ

แสดงความคิดเห็น