ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

8 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 502
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ซึ่งจัดประชุมในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี
-------------------------------------------

โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในวันนี้
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ 2 ท่าน นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ และทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรสำนักโรคไ
ม่ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
สำหรับวิทยากรการบรรยายในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน PMQA จากบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://goo.gl/rbZCAz

ดาวน์โหลด

rbZCAz

แสดงความคิดเห็น