ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ครั้งที่ 1/2562

1 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,021
วันนี้ (1 ต.ค. 62)
กองโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ครั้งที่ 1/2562
ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
-----------------------------------------
ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุม
มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น และจัดทำแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 5 ด้าน
ในการผลักดันนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยมีคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม


แสดงความคิดเห็น