การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการทำงานภาครัฐที่ทันสมัย

13 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,587
วันที่ 13 มกราคม 2563
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดอบรมเรื่อง “การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการทำงานภาครัฐที่ทันสมัย”
ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล ชั้น 3 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
-------------------------


กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของกองโรคไม่ติดต่อ กองป้องกันการบาดเจ็บ
และหน่วยงานเครือข่ายภายใน กรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมุมมองใน การสร้างนวัตกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดใน การสร้าง/พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อ การทำงานภาครัฐที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จำกัด อาจารย์นฤมล รัตนากรพันธุ์ เป็นวิทยากร


ดาวน์โหลด

announcement-detail.php?id=13755&gid=16

แสดงความคิดเห็น