จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน ปี 2559 - 2561 (ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, COPD)

18 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 62,027

จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน ปี 2559 - 2561
(ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, COPD)
ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)
จำแนกรายจังหวัด เขตบริการสุขภาพ และภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)

________________________แสดงความคิดเห็น