Code L ​ผู้ประสานงาน/จังหวัด/อำเภอ/เครือข่ายทีมผู้ก่อการดี(เบิกต้นสังกัด)

16 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 497

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมในเวทีสัมมนา

เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2017
“สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ”
วันที่ 18 มกราคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Code L
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “เบิกจากต้นสังกัด” จากต่างจังหวัด
แสดงความคิดเห็น